събота, 31 май 2014 г.

Академично обучение по немска филология

събота, 31 май 2014 г. - 0 Comments

 немска филология
За хората, изучаващи немски език на едно добро професионално ниво, възможностите за кариерно развитие са много. Тези, които избират, като специалност не лекият профил: немска филология трябва да преминат обучение по основни научни направления, като:

Наука за езика; Наука за литературата; Обща психология; Обща социология; Обща история на изобразителното изкуство;Увод в западноевропейската култура; Произход и развитие на езика;Антропология;Митология и религия;

Освен тези академични дисциплини се взима участие в практически курсове, като:
Корективна фонетика; Практическа граматика; Работа с автентични текстове; Представяне на презентации; Писмено изложение и др.

Това е в общи линии програмата, по която се извършва обучението в първите две години за бъдещите специалисти по немска филология. В следващите две години обучението включва:
Специализирани курсове и извънаудиторна форма на обучение, даващи конкретна професионална квалификация. Практическото обучение се състои от стажове в преводачески агенции, телевизии, туристически агенции,училища и школи по чужди езици.

Компетенциите на завършилите немска филология включват: знания в областта на теоретичното и приложно езикознание, литературата, културата и историята и политическото развитие на немскоезичните страни, както и теория и практика на превода, а също и методика на преподаването на немски език. Завършилите немска филология стават квалифицирани преводачи и преподаватели по немски език.

Освен това, те могат да заемат длъжности, като: консултант по немски език, редактори в печатни и електронни медии, преводач-консултанти в международни организации и фирми, в книгоиздаването и книгоразпространението, както и в туристически агенции.
Академичното обучение по немска филология може да бъде извършено и по програма за студентска мобилност в университети в Германия и Австрия.